Betalningsvillkor

Köp gjorda på vår sidaTD leksakerDe kan utföras på olika sätt, med total säkerhet och med maximal transparens. Nedan listar vi de olika betalningsalternativen som du kommer att se när du gör din beställning:

Banköverföring i förväg

Det vill säga förskottsbetalning via banköverföring. Genom att välja denna metod i det sammanfattande e-postmeddelandet för beställningen som du kommer att få och när du gör densamma, kommer detaljerna för att göra betalningen att listas. Förrän betalningen syns på byteskontot kommer varorna inte att behandlas.

Kreditkort eller förbetalda / Paypal

Genom att välja denna betalningsmetod kommer du att transporteras i full säkerhet till PayPals skyddade servrar där det är möjligt att betala antingen med VISA eller MASTERCARD kreditkort, med POSTEPAY eller andra uppladdningsbara kontantkort. Eller direkt via ditt PayPal-konto.


Om du vill betala med andra formler kan du kontakta oss genom att skicka ett mejl tillgiocherialapiazzetta@gmail.com.

Frakt

1. Beställningshanteringstider

Beställningar behandlas inom två arbetsdagar efter mottagandet. När köpet har genomförts och orderbekräftelsemailet har mottagits kommer beställningarna att behandlas. Leveranstiderna för varorna kan variera beroende på vald produkt, dock aldrig innan 2 (två) arbetsdagar. Undvikandet kan bli försenat under semestern. Beställningar kommer att behandlas och levereras från måndag till fredag, exklusive helgdagar och nationella helgdagar.TD leksakerAnsvarar inte för oförutsebara förseningar, med förbehåll för att produkterna, förutom i fall av force majeure, kommer att levereras inom en period av högst 20 (tjugo) dagar från och med dagen efter den då kunden har lagt beställningen tillTD leksaker.

Leveransdagen beror på destinationen och tillgängligheten för de beställda varorna. Leveranser sker inte på helgdagar och dagar före helgdagar.

2. Leveranssätt

Leveranserna av produkterna sker till den adress som kunden angett i köpförfarandet genom transportören i hela det italienska territoriet med undantag för Campione D'Italia och Livigno. Transportören tar fullt ansvar för transporten, från övertagande hos leverantören till leverans till angiven adress.TD leksakerTar inget ansvar för eventuella skador eller oregelbundet beteende från transportörens sida.

Det är möjligt att välja den lämpligaste platsen som leveransadress: din bostad, ditt kontor eller en annan persons adress. För leverans av varorna krävs närvaro av kunden eller dennes representant på adressen till mottagaren som anges i beställningen.

Inget ansvar kan hänföras tillTD leksakerVid försening av beställning eller leverans av beställning.

Vid leveranstillfället måste kunden kontrollera:
- att förpackningen är intakt, varken skadad eller våt, eller i vilket fall som helst förändrad, även i förslutningsmaterialet;
- att antalet kolli motsvarar vad som anges i transportdokumentet.

Eventuella skador på produkten eller förpackningen eller bristande överensstämmelse i informationen ska omedelbart rapporteras till kuriren genom att sätta SKRIFTLIG KONTROLLRESERV på kurirens leveransbevis. När kurirens dokument har undertecknats kommer Kunden inte att kunna göra några invändningar mot de yttre egenskaperna hos det levererade.

Vid utebliven avhämtning inom 5 arbetsdagar efter att materialet finns i lager på kurirens lager på grund av upprepad oförmåga att leverera till den adress som kunden angett vid beställningstillfället, kommer beställningen att annulleras.

Om någon produkt som presenteras på portalen inte längre är tillgänglig eller till försäljning vid tidpunkten för slutförandet av köpoperationen,TD leksakerKommer att meddela besväret inom 15 (femton) dagar från dagen efter överföringen. Om kunden redan har betalat för beställningen,TD LeksakerKommer att återbetala hela beloppet så snart som möjligt, och i alla fall senast 30 (trettio) dagar från mottagandet av inköpsordern. Av säkerhetsskäl kommer inga leveranser att ske till postboxar och beställningen kommer därför inte att behandlas.

3. Betalningsmetoder

För varje beställning som görsTD LeksakerUtfärdar ett försäljningsdokument för det levererade materialet. För utfärdandet av fakturan är den information som kunden lämnat vid tidpunkten för beställningen giltig. Kunden kan begära en kopia av fakturan eller skattekvittot inom tre månader från utfärdandet.

Leveranskostnader debiteras kunden och anges vid beställning förutom vad som tydligt anges i säljerbjudandet.

Alla priser på sajten är avsedda som priser till allmänheten och därför inklusive moms. Priserna kan variera utan förvarning och det enda korrekta priset är det som anges vid tidpunkten för orderbekräftelsen.
På vissa produkter, med förbehåll för priskampanjer, förbehåller sig säljaren rätten att acceptera beställningar genom att minska kvantiteten, med förbehåll för kommunikation och godkännande av kunden, i annat fall kommer beställningen att anses annullerad.

Vid köp av varor med en "kreditkort"-betalningsmetod, samtidigt som onlinetransaktionen slutförs, kommer referensbanken endast att godkänna åtagandet av beloppet som hänför sig till det gjorda köpet.

På begäran kan en faktura utfärdas för varorna som skickas till innehavaren av beställningen, i enlighet med presidentdekret 445/2000 och lagdekret 52/2004. För utfärdande av faktura är den information som Kunden lämnat vid beställningstillfället giltig. Ingen ändring av fakturan kommer att vara möjlig efter dess utfärdande.

Leveransen av varorna sker först efter godkännandet av beställningen och mottagandet av krediten.
I händelse av annullering av beställningen, både av kunden (av de skäl som anges i följande punkt 4B) och i händelse av att säljaren inte accepterar densamma av skäl som inte kan hänföras till deras vilja, annullering av samma kommer att genomföras och frigörandet av det utfästa beloppet (frisläppningstiderna beror uteslutande på banksystemet). När transaktionen har avbrutits kan säljaren inte hållas ansvarig för eventuella skador som härrör från frigörandet av beloppet som har begåtts av banksystemet.

TD leksakerFörbehåller sig rätten att begära ytterligare dokument från kunden som bevisar äganderätten till kreditkortet. I avsaknad av att skicka dokumentationenTD leksakerFörbehåller sig rätten att inte acceptera beställningen.
Säkerheten för transaktioner garanteras av ett datakrypteringssystem (SSL) och av direkta, skyddade och certifierade anslutningar.

4. Återkallelse & juridisk garanti

A. Rättslig garanti

De köpta produkterna åtföljs alltid av en laglig garanti som täcker tillverkningsfel.
Den lagliga garantin kan inte upprätthållas av de som köpt produkterna som en del av sin verksamhet eller yrkesverksamhet, med angivande av deras VAT-nummer.
Den juridiska garantin ger dig rätt att begära enTD leksaker, utbyte av varorna, utan kostnad, förutsatt att den begärda lösningen inte är omöjlig eller överdrivet betungande, med hänsyn till: omfattningen av det eventuella defekten, värdet av produkten utan defekter och möjligheten att alternativet kan implementeras för att undvika betydande olägenheter till kunden;
i det fall reparationen eller utbytet är omöjlig, alltför betungande eller är försenad eller innebär betydande olägenheter för kunden och inte är effektiv för att lösa problemet, har kunden rätt att begära prisavdrag. Vid fastställandet av minskningsbeloppet ska användningen av tillgången beaktas. I vilket fall som helst, för mindre defekter för vilka det inte var möjligt att ersätta produkten, kommer det inte att vara möjligt att säga upp avtalet.
Säljaren ersätter produkten inom högst 30 dagar från leverans.
För att upprätthålla garantin måste kunden enligt lag:
- förvara och visa upp köpkvittot;
- rapportera defekten inom sju dagar efter upptäckten;

B. Ångerrätt

TD leksakerFörbehåller sig rätten att inte acceptera varor av samma beställning, returnerade och skickade vid olika tidpunkter. Kostnaderna för att returnera varorna kommer att debiteras kunden, inklusive ansvar vid förlust eller skada på produkterna.

I händelse av att det inte finns någon korrespondens mellan mottagaren av produkterna som anges i beställningen och den som har betalat beloppen för köpet, kommer återbetalningen av beloppen, i händelse av återkallelse, till den person som gjorde betalningen.

Onlinekunden som agerar som konsument ges rätt att frånträda avtalet, enligt vad som anges i artiklarna. 64 - 67 i lagdekret nr. 206/2005, kallad konsumentbalken.
Det bör noteras att denna rätt endast är förbehållen fysiska personer, det vill säga de privata konsumenter som agerar för ändamål som inte har med deras yrke att göra. Det finns ingen ångerrätt för juridiska och fysiska personer som agerar, med hänvisning till köpekontraktet, i ett yrkesmässigt sammanhang.

Enligt och inom gränserna för art. 64 i konsumentbalken har konsumenten rätt att inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av de köpta produkterna utöva ångerrätten, bestående i möjligheten att returnera de mottagna produkterna och få återbetalning av det inbetalda priset, utan påföljd och utan att behöva ange orsaken.

Denna rätt gäller alla produkter som köps online på denna sida.
Kostnaderna för att returnera produkten debiteras konsumenten.

Ångerrätten är helt förlorad om den returnerade produkten inte är intakt, till exempel på grund av frånvaron av integrerade delar av produkten eller på grund av att produkten har lidit skada av andra skäl än transport från Säljaren till konsumenten, inte tidigare rapporterad.
Utan begränsning av ångerrätten måste konsumenten vid leverans av produkten, som har anledning att tro att själva produkten har skadats under transport, vägra leverans eller acceptera den med uttrycklig reservation.

Varje insamling av intakta förpackningar måste utföras av kunden genom att sätta orden "INTEGRAL HALS, UTTAGNING MED RESERV AV INNEHÅLLSINSPEKTION" på lämpligt medföljande dokument (art. 1698 i civillagen). Eventuella avvikelser måste sedan meddelas inom åtta dagar.

Förfarande för att utöva ångerrätten

För att utöva ångerrätten är det nödvändigt att inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av den köpta produkten skicka ett meddelande där önskan att frånträda köpekontraktet tydligt uttrycks.
Detta meddelande ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Kommunikationen kan sändas, inom samma termin, även per telegram (till företagets adress).

Konsumenten måste sedan, med hjälp av ett bud efter eget val, ombesörja leverans av produkten (om möjligt i originalförpackningen och i alla fall alltid noggrant förpackad) och allt som ursprungligen innehölls.
Konsumenten måste göra denna försändelse inom fjorton arbetsdagar från det datum då han skickade meddelandet för att utöva ångerrätten.

Viktiga anteckningar

Transportkostnaderna och ansvaret för varorna under transporten, som krävs enligt lag, bärs av konsumenten.
Det är därför tillrådligt att försäkra produkten med vald bud, var noga med att packa varorna noggrant, om möjligt genom att lägga in originalförpackningen i en extern kartong och i alla fall undvika att skada produkten med tejp, etiketter etc. Produkten måste returneras intakt och komplett med alla dess delar och tillbehör, inklusive eventuella garantier. I händelse av transportskada under returen,TD leksakerKommer att meddela konsumenten om skadan inom fem arbetsdagar efter mottagandet av produkten, vilket gör att konsumenten kan lämna in ett klagomål till den kurir som används för transporten. De skadade varorna kommer att göras tillgängliga för retur och begäran om uttag avbryts samtidigt. Förutom vad som anges nedan för fallet med partiellt tillbakadragande,TD LeksakerKommer att återbetala, inom 14 kalenderdagar från det ögonblick dåTD LeksakerHar blivit medveten om utövandet av ångerrätten, hela köpeskillingen och transportkostnaderna för leverans, genom ett återföringsförfarande på kreditkortet eller genom banköverföring till det löpande konto som konsumenten har angett; transportkostnaderna för returen av produkten förblir den senares ansvar.

Om ångern är partiell (dvs. det gäller endast en del av produkterna som levereras med en enda leverans) är återbetalning av de fraktkostnader som konsumenten ådragit sig för leverans av produkterna vid köptillfället utesluten.

Begäran om annullering av beställning

Inköpsordern kan annulleras i sin helhet om leveransen av produkten fortfarande förbereds vid tidpunkten för begäran om annullering och i alla fall om beloppet ännu inte har samlats in; i detta fall kommer ingen kostnad att debiteras Kunden. Om produkten vid tidpunkten för begäran om hävning av inköpsordern redan är anförtrodd kuriren eller, i alla fall, beloppet har samlats in, måste konsumenten utöva ångerrätten och återvända tillTD LeksakerVaror.
För detta ändamål är det nödvändigt att följa de procedurer som anges ovan för att utöva ångerrätten.

Varje användare är förbjuden, vare sig för sig själv eller för någons räkning:
- använd webbplatsen förTD leksakerför olagliga, olagliga eller obehöriga ändamål eller som kan göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive industriella/immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, etc.;
- utger sig för att vara någon annans identitet, dölja sin identitet eller direkt eller indirekt tillhandahålla falsk information;
- utföra propaganda, sponsring, reklam eller kommersiell verksamhet av professionell karaktär, även indirekt, genom portalen;
- kopiera, ändra, ändra på något sätt någon del av webbplatsenTD Leksaker; orsaka skada på tredje part eller andra användare.
För mer information kan du skriva till oss genom att klicka nedan:giocherialapiazzetta@gmail.com.

Product added to wishlist
Product added to compare.